Köp- och leveransvillkor

 

Med Er bekräftelse ger Ni BadrumDirekt.com rätten att förmedla Er renovering till ett av oss Kvalitetssäkrat företag och Ni kan således inte erbjuda objektet till något annat företag/entreprenör för upphandling. 
Denna tjänst är för Er helt kostnadsfri men bindande då Er offertförfrågan förmedlas vidare till upphandlande företag. Med denna information så godkänner Ni att BadrumDirekt.com förmedlar informationen till upphandlande företag och accepterar att inte låta ytterligare företag anlitas för Ert uppdrag. 


 Priser
Det pris som Ni erhåller i offerten är ett fast pris som är godkänt utav Er samt upphandlande kvalitetssäkrat företag. Pris efter fullt nyttjat rot-avdrag är baserat på Er individuella möjlighet att nyttja fullt avdrag. Kontakta skattemyndigheten för Er möjlighet att nyttja rot-avdraget. Observera att priset kan komma att förändras vid eventuella tillägg eller förändringar i efterhand av den offert som Ni ursprungligen skapat. De eventuella justeringar av kostnader justeras direkt med upphandlande företag och kan ej justeras utav Badrumdirekt.com
Moms redovisas i priset med f.n. 25%.

Betalningsalternativ


Betalning utföres direkt till anlitat företag efter utfört uppdrag och rot-avdraget sköts normalt sett utav företaget som utfört arbetet. Det är dock Ert ansvar att kontrollera Er individuella möjlighet till rot-avdrag.
 

Leveranstid


Leverans sker efter överenskommelse med upphandlande företag men enligt Era önskemål om byggstart som Ni presenterat i Er offertförfrågan.

Leveranssätt


Vi mailar beställningen till uppgiven mailadress.

Ångerrätt


Vid beställning av tjänst så godkänns inga reklamationer så länge det upphandlande företaget uppfyller sina åtaganden enligt vår kvalitetssäkring.  

Personuppgiftslagen


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

1. ALLMÄNT OM Badrumdirekt.com

Badrumdirekt.com är en tjänst som finns tillgänglig på Internet under adressen http://Badrumdirekt.com nedan Badrumdirekt.com. Denna tjänst ägs och drivs av Badrum Direkt Nordic, 670412-1174, nedan Badrum Direkt Nordic. I korthet är Badrumdirekt.com en marknadsplats på Internet som hjälper köpare och säljare att mötas och göra affärer. På Badrumdirekt.com kan privatpersoner och företag/organisationer, nedan Köpare, kostnadsfritt lägga in förfrågningar på offerter rörande tjänster inom renovering av badrum/ tvättstugor/ toaletter. Badrumdirekt.com ger Kunderna en möjlighet att via Badrumdirekt.com erbjuda kvalitetssäkrade Leverantörer över hela Sverige att upphandla offererade och prissatta renoveringsobjekt. Badrumdirekt.com ser även till att Leverantörerna uppfyller vissa kvalifikationskrav i syfte att säkerställa dessa är professionella företag som bedriver seriös och tillförlitlig verksamhet. Badrumdirekt.com är kostnadsfritt för Köpare som registrerar offertförfrågningar. Leverantörerna erlägger ersättning om de väljer att upphandla ett offererat objekt, se särskilt punkt 7 nedan. De Allmänna villkor som anges i detta dokument gäller dig och det företag som du är behörig att representera. Ditt företag eller organisation kallas i dessa Allmänna villkor för Leverantör. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor har Leverantör ingått ett avtal med Badrum Direkt Nordic. Som Leverantör på Badrumdirekt.com kan du även registrera köpförfrågningar och därmed verka som Köpare. I sådant fall är ditt företag bundet av de Allmänna villkor som gäller för Köpare.

2. SÄRSKILT OM LEVERANTÖRER PÅ Badrumdirekt.com

När en Köpare registrerar en offertförfrågan kommer  Leverantörer som matchar förfrågan bli notifierade och få möjlighet att upphandla denna. Leverantören kan efter upphandling göra detta genom ett e-postmeddelande alternativt ta kontakt med Köparen per telefon. För ett mer utförligt exempel på hur Badrumdirekt.com fungerar, se http://Badrumdirekt.com Badrumdirekt.com samarbetar med kreditupplysningsföretag, för närvarande Klarna, i syfte att säkerställa att Leverantörerna på Badrumdirekt.com bedriver seriös och tillförlitlig verksamhet. Leverantören godkänner att Badrumdirekt.com äger rätt att fortlöpande utföra en ekonomisk analys av Leverantören där det bl.a. ingår kreditupplysning. En första kreditbedömning av Leverantören sker i samband med registrering på Badrumdirekt.com.

3. Badrum Direkt Nordic ANSVARAR EJ FÖR KÖP SOM GÖRS UPP MED HJÄLP AV Badrumdirekt.com

Badrumdirekt.com ska ses som en tjänst för att förmedla kontakter mellan Köpare och Leverantörer, därefter är det upp till Köpare och Leverantör att ta ansvar för den överenskommelse som de träffar. Badrumdirekt.com eller Badrum Direkt Nordic är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Köpare och Leverantörer. Badrum Direkt Nordic är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Köpare och Leverantör. Detta innebär att Badrum Direkt Nordic inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Köpare och Leverantör, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel, eller uteblivna betalningar.

4. SKYLIDGHET ATT FÖLJA SVENSK LAG M.M

På Badrumdirekt.com finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Köpare och Leverantörer publicerar på Badrumdirekt.com. Badrum Direkt Nordic ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS (1998:112). Leverantörer och Köpare som publicerar material på Badrumdirekt.com ansvarar själv för detta material. Leverantör på Badrumdirekt.com måste naturligtvis följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som Leverantören bedriver. Leverantör har även ett ansvar för att tillse att den information som Leverantören publicerar på Badrumdirekt.com är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Leverantör ska uppträda professionellt och vårdat på Badrumdirekt.com, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Badrumdirekt.com. Vidare får material som Leverantör publicerar på Badrumdirekt.com inte vara illojalt med Badrumdirekt.com eller den verksamhet som Badrum Direkt Nordic bedriver. Missbruk av funktionerna på Badrumdirekt.com är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av Badrumdirekt.com. Leverantör är skyldigt att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till Badrumdirekt.com

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga rättigheter till text och bildmaterial som publicerats av Leverantörer och Köpare på Badrumdirekt.com övertåts till Badrum Direkt Nordic. Texter, grafik, bilder och annat material som finns på Badrumdirekt.com är skyddat av Upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning, t.ex. Varumärkeslagen. Vidare är databasen Badrumdirekt.com som sådan skyddad enligt Upphovsrättslagen. Skyddet i Upphovsrättslagen och Varumärkeslagen innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Badrum Direkt Nordic, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på Badrumdirekt.com eller dess databas och göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis en annan webbplats. Vidare får texter, musik, bilder, grafik, varumärken, logotyper m.m. som finns tillgängliga på Badrumdirekt.com inte kopieras eller på andra sätt nyttjas utan uttryckligt godkännande av Badrum Direkt Nordic.

6. SANKTIONER

Badrumdirekt.com äger rätt att stänga av Leverantörer som inte betraktas som kreditvärdiga, bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Badrumdirekt.com äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet Badrumdirekt.com bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Leverantör stängas av med omedelbar verkan. Om den information som Leverantör publicerar på Badrumdirekt.com skulle leda till skadeståndsskyldighet för Badrum Direkt Nordic är denne Leverantör skyldigt att hålla Badrum Direkt Nordic skadeslös. Vidare kan Badrum Direkt Nordic komma att kräva Leverantör på skadestånd för andra skador som uppkommer i samband med att Leverantör bryter mot reglerna på Badrumdirekt.com. Badrum Direkt Nordic ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Badrumdirekt.com och kommer att vidta åtgärder mot sådan användning. Badrumdirekt.com kommer säkerställa säkerheten på webbplatsen genom kryptering, lösenord och andra mer avancerade skyddsfunktioner. Alla försök till datorintrång i Badrumdirekt.com: s system polisanmäls omedelbart.

7. PRIS, BETALNINGVILLKOR M.M.

Leverantör erbjuds möjligheten att vara ansluten till Badrumdirekt.com. En Leverantör erlägger en mindre avgift till Badrumdirekt.com för registrering och kvalitetssäkring och betalar sedan endast om de väljer att upphandla något av de offererade objekten. Avgiftens storlek är procentiellt kopplad till storleken på Köparens offertförfrågan. Avgiften för offertförfrågan regleras per automatik i den offertförfrågan som kund lägger till Badrumdirekt.com, i likhet med dessa Allmänna villkor, en del av det avtal som Leverantör och Badrum Direkt Nordic har ingått.  Administration av fakturor kommer att hanteras av Klarna, Badrum Direkt Nordic:s utsedda fakturapartner. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Läs mer ovan om Klarnas villkor.

8. PERSON- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Badrum Direkt Nordic är personuppgiftsansvarig och är skyldigt att följa Personuppgiftslagen. Kontaktvägar till oss finns på vår hemsida. Som behörig att företräda Leverantören ger du ditt samtycke till att dina och Leverantörens företagsuppgifter som registrerats på Badrumdirekt.com publiceras på Badrumdirekt.com. Leverantören godkänner även att uppgifter om kundomdömen samt kreditvärdighet publiceras Badrumdirekt.com. Leverantören är vidare införstått med att Köpare, Badrum Direkt Nordic och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Leverantören via brev, telefon, e-post och SMS.

9. ANSVARSFRIHET SAMT FORCE MAJEURE

Badrum Direkt Nordic kan inte garantera att uppgifterna på Badrumdirekt.com är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter skall var så korrekta som möjligt. Leverantör äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Badrum Direkt Nordic i de fall det publicerat icke korrekt material på Badrumdirekt.com. Badrum Direkt Nordic ska så långt det är möjligt tillse att kommunikation via e-post rörande köpförfrågningar kommer Leverantören tillhanda. Badrum Direkt Nordic kan dock inte ta ansvar för tekniska kommunikationsfel som innebär fördröjning av meddelanden eller att meddelanden uteblir. Information om aktuella köpförfrågningar kommer dock alltid att finnas tillänglig på Leverantörens konto hos Badrumdirekt.com. Badrum Direkt Nordic bär inget ansvar för oförmåga att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med detta avtal på grund av omständigheter som Badrumdirekt AB inte kan råda över eller inte har kunnat förutse, inkluderande men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, brand, krig, arbetskonflikter (inkluderande bland Badrumdirekt AB:s egna medarbetare), myndighetsbestämmelser, påbud eller andra offentliga bestämmelser, överbelastning av Internet, fel i andra nätverk, samt systemavbrott eller olaglig leveransvägran från Badrumdirekt.coms leverantörer.

10. AVTALSTID

På Badrumdirekt.com gäller en avtalstid på 6 månader från att du godkänt dessa Allmänna villkor. Avtalet kan sägas upp senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång, i annat fall förlängs avtalet att gälla ytterligare 6 månader åt gången.

11. ÄNDRINGAR

Ändringar i villkoren för Badrumdirekt.com kan uppdateras och Badrumdirekt.com har rätt att ändra dessa Allmänna villkor på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta.

12. COOKIES

Badrumdirekt.com använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Badrumdirekt.com använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Badrumdirekt.com på bästa sätt Cookien identifierar inte dig personligen men din webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Badrumdirekt.com fullt ut.

12. ÖVRIGT

Uppsägning av dessa Allmänna villkor ska ske skriftligen genom t.ex. e-postmeddelanden eller sedvanligt brev. Badrum Direkt Nordic äger rätt att överlåta avtal med Leverantör i sin helhet till tredje man. Badrum Direkt Nordic kommer dock att informera Leverantör om sådan överlåtelse på Badrumdirekt.com samt i särskilt e-postmeddelande.

13. TILLÄMPLIG LAG - TVIST

Tvister med anledning av dessa Allmänna villkor skall avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.  

Klarna Faktura

start